Skip to main content

Etik & Uyum Programı

Çalışanlarımız yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere  uyar, dürüstlük, adalet ve doğruluk taahhüdümüzle tutarlı davranışlar sergiler.

AbbVie’nin Etik & Uyum Programının Odak Noktaları:

Güçlü Liderlik

AbbVie’de tüm çalışanların etik ve yasalarla uyumlu davranış kültürünü benimsemeleri ve
sürdürmeleri beklenir. AbbVie’de bu konuda bize yardımcı olmak için bir Etik ve Uyum Ofisi (OEC) bulunmakta ve bu uyum programımızın geliştirilmesine ve güçlendirilmesine odaklanmaktadır. OEC üst yönetimimizin bir üyesi olan Global Etik ve Uyum Direktörü (CECO) liderliğinde Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya, diğer kıdemli liderlere ve AbbVie Yönetim Kurulu ile Kamu Politikaları Kuruluna uyumla ilgili konularda düzenli rapor verir. OEC çalışanları AbbVie liderlerine, çalışanlarına ve şirketlerine destek sağlar.

AbbVie’de uyum programının uygulanmasına yardımcı olmak üzere bir İş Davranışları Komitesi (BCC) ve Amerikan İlaç Uyum Komitesi (PCC) vardır. Her iki komite de CECO başkanlığında kıdemli liderlerden oluşmaktadır ve doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’ya karşı sorumludur. BCC global uyum programına odaklanırken, PCC ABD ile ilgili uyum konularına odaklanır. Her iki komite de düzenli toplantılar yaparak kendi alanlarındaki uyum konularını görüşürler. Yasal ve düzenleyici yükümlülük ve taahhütlere uyulması, uyum programımızın değerlendirilmesi, hukuki ve düzenleyici ortamdaki değişiklikler, risk alanları ile en iyi uygulamalar ve programda yapılacak iyileştirmeler bu konulara dahildir.

Bağlı Şirketler Uyum Programımız ABD dışında yerel Şirket Uyum Komiteleri tarafından yönetilmektedir. Bu komiteler Genel Müdür ile ülkedeki diğer üst düzey yöneticilerden oluşur. Şirket Uyum Komiteleri OEC çalışanıyla işbirliği içinde uyum programının günlük işleyişinden, uyumun denetiminden, program konusunda bilinçlendirip eğitim vermekten, politika ve prosedürleri gözden geçirmekten ve çalışanlara yol göstermekten sorumludur.  Komiteler düzenli toplantılar yaparak yeni ortaya çıkan konuları görüşür, ayrıca yeni uyum ve bilinçlendirme programlarının çıkartılmasında OEC çalışanıyla işbirliği yapar.  Dünyanın dört bir yanında bulunan uyum profesyonelleri Şirket Uyum Komitelerine içgörü sağlar ve yol gösterirler.

Net Yazılı Standartlar

Yazılı ve çevrimiçi yayınlanan İş Davranışı Kuralları etik davranışın temel ilkelerini ve şartlarını belirtir. AbbVie çalışanları her yıl kuralları okuyup uyduklarını belgelerler. AbbVie’de yasadışı veya etik olmayan davranışların işimizin hiçbir alanında hoş görülmeyeceği kurallarımızda açıkça belirtilmektedir. İş Davranışı Kurallarında etik ve dürüst davranışların, AbbVie politika ve prosedürlerine uyulmasının, gizli bilgilerin uygun bir şekilde ele alınmasının, çıkar çatışmalarından kaçınılmasının ve AbbVie’nin defter ve kayıtlarının hassasiyet ve doğrulukla tutulmasının önemi vurgulanır. Ayrıca çalışanlarımızın uyum konularıyla ilgili sorular sormaları ve endişelerini bildirmeleri istenir. 

Kurallarımıza ek olarak, çalışanlara günlük faaliyetlerinde yol gösteren politika ve prosedürlerimiz bulunmaktadır. Bunlar gıda ve ilaçla ilgili yasalar ve devlet sağlık politikalarına yönelik yasalar dahil olmak üzere tüm ilgili yasa ve yönetmelikleri içermektedir.  Ayrıca sektördeki en iyi uygulamalar ve  International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) Code of Pharmaceutical Marketing Practices and the Pharmaceutical Research (Pazarlama Uygulamaları ve İlaç Araştırmaları Kuralları) ile Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) Code on Interactions with Health Care Professionals’da (Sağlık Mesleği Mensuplarıyla İlişkileri Düzenleyen Kurallar) yer alan şartlar, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) İyi Tanıtım İlkeleri ve sektörde geçerli diğer tüm kurallar da bunlara dahildir. Politikalarımızı sağlık mesleği mensuplarına sunduğumuz  yemekler ve eğitim konuları da dahil, yasalarda ve sektör kurallarında yapılan değişiklikleri kapsayacak şekilde düzenli olarak güncellemekteyiz.

AbbVie, çalışanlarımızın sağlık mesleği mensupları ve kurumlarıyla olan ilişkileri konusunda da yasal, sektörel ve ilgili kurumların şartlarına uymaktadır. Sağlık hizmetleri alanında çalışan kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerimizde şeffaflıkla ilgili ulusal, bölgesel ve diğer şartlara uyarız. Sağlık mesleği mensuplarına ve kuruluşlarına yapılan ödemeleri ve değer aktarımlarını (yemek vb.) gereken şekilde izler ve raporlarız.
Daha fazla bilgi için tıklayın

Etkin iletişim yolları

Çalışanların soru sorabildikleri ve endişelerini dile getirebildikleri bir ortamın yaratılması etik davranışlara olan taahhüdümüzü güçlendirmemize yardımcı olmaktadır. Çalışanların ve diğerlerinin sorular sorması, endişelerini dile getirmesi ve kurallarımızın, politika ve prosedürlerimizin ya da yasa ve yönetmeliklerin ihlâl edildiği şüphesini ya da fiilen ihlâlini cezalandırılma veya misilleme korkusu olmadan bildirmesi için çeşitli sistemler ve süreçler oluşturduk. Çalışanlarımıza bir dizi kaynak sunuyoruz. Bunlar arasında 7/24 ulaşabilecekleri Alo Etik ve Uyum hattı (800-254-0462), telefon ve web tabanlı bir başvuru hattı (https://ww.mycompliancereport.com/report.sp?fid=11&cid=abb&rpt=1) bulunmaktadır.  Çalışanlar ayrıca doğrudan OEC veya CECO’ya da başvurabilirler.

Tüm iddialar incelenir ve gereken yerlerde, çalışanların işine son verilmesi veya tedarikçilerle ilişkinin kesilmesi de dahil olmak üzere, düzeltici önlemler alınır.  Kendi iç ve yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, filli veya potansiyel ihlâlleri gereken şekilde üst yönetime, Yönetim Kuruluna ve hükümet(ler)e bildiririz. OEC ayrıca ulusal, bölgesel ve yerel toplantılara katılarak çalışanlarla yüz yüze etkileşim kurma fırsatları da yaratır. Sorunlar OEC intranet sitemizde ve diğer hedefe yönelik iletişim araçlarıyla da vurgulanır. 

İlgili eğitimler

Çalışanlara ve ilgili diğer personele yönelik eğitim ve öğretim programları kişileri kurallarımızın ilkeleri ve kendi davranışlarıyla fiillerinin hukuki ve etik sonuçları hakkında bilinçlendirir. AbbVie etik ve uyum personeli dünyanın dört bir yanında yerel iletişim takımlarıyla işbirliği yaparak, onların uyumu sağlayan, AbbVie’nin sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak itibarını güçlendiren, müşterilerle ve diğer paydaşlarla olan ilişkileri pekiştiren eğitim ve öğretim programları yürütmelerine yardımcı olur. 

Örneğin, ABD, Porto Riko ve Latin Amerika’da çalışanlarımız Hukuk ve Etik Kaynaklar Ağı Programımıza katılmaktadır. Web tabanlı bir eğitim sistemi olan bu program, politika ve prosedürlerin yanı sıra iş kararlarının hukuki ve etik sonuçları konularında bilinçlendirmek üzere tasarlanmıştır.  Bir başka başarılı yaklaşım da interaktif etik sorgulama oyunlarıdır. Bu çerçevede, yerel çalışanlar OEC temsilcileriyle yüz yüze buluşarak sorular sormakta ve şirket politikaları tartışmaktadır.

Sorumluluk

AbbVie çalışanlarıyla ilgili diğer personelin istihdamının devamı için Kurallarımıza uymaları şarttır. Kurallarımızı veya herhangi bir politika ya da prosedürü ihlâl eden herkese, uygun disiplin cezaları uygulanır. Bir AbbVie politika ya da prosedürünün ihlâlini biliyor olması gerektiği halde bildirmeyen herhangi bir AbbVie çalışanı için de disiplin işlemleri uygulanabilir. AbbVie Kurallarımızın, politika veya prosedürlerin ya da yasa veya yönetmeliklerin ihlâlini veya potansiyel ihlâlini iyi niyetle bildiren kişilere karşı misillemede bulunmasını kabul etmez. Bu ilkeler açıkça duyurulmakta ve uygulanmaktadır.

Doğrudan değerlendirme

OEC şirket içi soruşturmalar, iç denetimler ve iç gözetim programlarının sonuçlarını kullanarak uyum programının ve ilgili iş uygulamalarının etkinliğini değerlendirir ve gelişim alanlarını belirler. Ayrıca resmi soruşturmalar, uzlaşmalar, sektör kuralları ve hükümetin belirlediği ilkelerden yararlanarak uyum programını güçlendirmek için yeni fırsatlar belirlenir.

İyileştirme

Soruşturmaların, denetimlerin ve gözetimlerin sonuçları uygun OEC çalışanına ve iş liderlerine iletilir. Bir gelişim alanı belirlendiğinde OEC ve diğer AbbVie fonksiyonları düzeltici eylemleri uygulamaya koymak için işbirliği yapar.